Anonymous

 

EKT

Συχνές Ερωτήσεις

Το υλικό είναι απαραίτητο να είναι οργανωμένο σε πινακοποιημένη μορφή προκειμένου να υλοποιηθεί η διαδικασία της μετάπτωσης στο Αποθετήριο. Συνήθως είναι αρκετό ένα απλό αρχείο excel στο οποίο θα αναφέρονται:

  • αναλυτικά τα πεδία του σχήματος του φορέα και τα δεδομένα ανά πεδίο και εγγραφή
  • το σχήμα μεταδεδομένων από το οποίο προέρχονται
  • οι τιμές που αντιστοιχούν για κάθε πεδίο το οποίο έχει προσυμπληρωμένη λίστα με συγκεκριμένες τιμές με τις οποίες συμπληρώνεται.

Σε περίπτωση που ο φορέας καταχωρίζει ήδη τα αντικείμενά του σε αποθετήριο ή κάποιο άλλο σύστημα διαχείρισης ψηφιακών αντικειμένων, μπορεί να παρέχει το παραπάνω αρχείο σε μορφή xml, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

 

Δημοσιεύσεις

Βιβλία

Άρθρα

Βιβλιογραφία

Πρακτικά συνεδρίων

Έρευνα

Ερευνητικά συγγράμματα

Πτυχιακές εργασίες

Διπλωματικές

 

Οπτικοαουστικό υλικό

Φωτογραφίες

Ηχητικά αρχεία

Βίντεο

Μουσικές συνθέσεις

Ψηφιακές συλλογές

Mουσειακές συλλογές

Αρχειακές συλλογές

Φωτογραφικές συλλογές

 

Εκπαιδευτικό περιεχόμενο

Παρουσιάσεις

Εγχειρίδια

Υποστηρικτικό υλικό

Εργασίες σπουδαστών

Δεδομένα

Βάσεις δεδομένων

Λογισμικό

Ψηφιακές εφαρμογές

 

 

Οι υπηρεσίες SaaS του ΕΚΤ απευθύνονται σε φορείς παραγωγής και διαχείρισης έγκριτου περιεχομένου: βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία και πολιτιστικούς φορείς ευρύτερα, αλλά και ερευνητικούς φορείς, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, φορείς επιστημονικού ενδιαφέροντος, συλλόγους, κ.α.

Εάν ενδιαφέρεστε να λάβετε τις υπηρεσίες αυτές, επικοινωνήστε μαζί μας: saas@ekt.gr.

 

Υπάρχουν, πράγματι, ορισμένες προϋποθέσεις για να μπορέσει ένας φορέας να λάβει υπηρεσίες αποθετηρίου:

  1. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτει ήδη ή να επίκειται να αποκτήσει στο άμεσο μέλλον ψηφιακό ή ψηφιοποιημένο μοναδικό περιεχόμενο, το οποίο επιθυμεί να διαθέσει ανοικτά.
  2. Είναι επιθυμητή και συμβάλλει στην άμεση διάθεση του αποθετηρίου, η ύπαρξη τεκμηριωμένου ψηφιακού περιεχομένου του φορέα (έστω ένα ποσοστό του). Εναλλακτικά, η τεκμηρίωση μπορεί να γίνει σταδιακά στην υποδομή του Αποθετηρίου που θα αναπτύξει το ΕΚΤ για τον φορέα.
  3. Άλλος σημαντικός παράγοντας είναι να διαθέτει ο ενδιαφερόμενος φορέας προσωπικό το οποίο θα εκπαιδευτεί από το ΕΚΤ και θα χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες Saas για να αποθέσει περιεχόμενο στο Αποθετήριο π.χ. τεκμηριωτές, βιβλιοθηκονόμους, αρχειονόμους, μουσειολόγους ή άλλο ειδικευμένο προσωπικό. Επίσης, από την πλευρά του φορέα χρειάζεται να οριστεί ο Υπεύθυνος του Αποθετηρίου ο οποίος θα επικοινωνεί με το ΕΚΤ για όλα τα σχετικά ζητήματα, όπως τα διαχειριστικά & τεχνικά θέματα που σχετίζονται με τις προδιαγραφές ανάπτυξης του αποθετηρίου.
  4. Τέλος, είναι απαραίτητη μια καλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

 

Η ανοικτότητα στον χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών αφορά στη δυνατότητα χρήσης, μετατροπής, επανάχρησης και διανομής δεδομένων, μεταδεδομένων, περιεχομένου, λογισμικού και τεχνολογιών χωρίς τη μεσολάβηση τεχνολογικών, νομικών ή άλλων περιορισμών ή με μόνο περιορισμό την αναφορά στην πηγή ή το δημιουργό.
Ανοικτά δεδομένα είναι τα δεδομένα που διατίθενται με τέτοια άδεια, ώστε ο οποιοσδήποτε να μπορεί να τα χρησιμοποιεί, να τα επαναχρησιμοποιεί και να αναδιανέμει τα ίδια ή τροποποιήσεις τους, με μοναδικό περιορισμό την αναφορά στην πηγή τους ή την παρόμοια διανομή.
Ο όρος «μεταδεδομένα» συχνά εξηγείται ως «δεδομένα που περιγράφουν άλλα δεδομένα». Τα μεταδεδομένα είναι δομημένη πληροφορία η οποία χρησιμοποιείται για την περιγραφή, την επεξήγηση, τον εντοπισμό, τη χρήση και τη διαχείριση μίας πληροφοριακής πηγής, όπως ένα βιβλίο, ένα μουσειακό αντικείμενο ή ένας φάκελος αρχείου.
Τα ανοικτά δεδομένα και μεταδεδομένα έχουν πολλαπλά οφέλη για τους φορείς μνήμης και έρευνας, καθώς και για το κοινό τους:
Κοινωφέλεια - Διευρύνουν την πρόσβαση στη συλλογική μας κληρονομιά, καθώς οι φορείς διαθέτουν τα δεδομένα και μεταδεδομένα τους σε περισσότερα και πιο γνωστά κανάλια επικοινωνίας, με άρτιο τρόπο
Επικοινωνία - Ενισχύουν την επικοινωνιακή προβολή, αλλά και τη δικτύωση ενός φορέα, καθώς επιτρέπουν τη διασύνδεση των δεδομένων του με άλλους, εντός και εκτός Ελλάδας και προβάλουν το έργο του σε διεθνές επίπεδο
Ανακάλυψη - Προωθούν νέα μοντέλα διάχυσης γνώσης και ανακάλυψης για τους φορείς μνήμης και έρευνας, με απώτερο στόχο την προαγωγή της καινοτομίας
Διάχυση - Διαχέουν το ψηφιακό περιεχόμενο του φορέα σε διεθνείς πλατφόρμες με αποτέλεσμα να επιτευχθεί πολύ μεγαλύτερη επισκεψιμότητα σε σχέση με αυτήν των δικών του μόνο καναλιών επικοινωνίας
Ευρεσιμότητα - Το ψηφιακό περιεχόμενο που είναι ανοικτό εντοπίζεται ευκολότερα σε αναζητήσεις. Το περιεχόμενό σας, δηλαδή, χαίρει πολύ μεγαλύτερης ευρεσιμότητας και προβολής. Αυτό, έμμεσα, οδηγεί και σε επιχειρηματικά οφέλη και ροές αξίας για τον φορέα σας. Παραδείγματος χάρη, λόγω της αυξημένης προβολής των τεκμηρίων σας, είναι πιθανόν να παρατηρήσετε μεγαλύτερη ζήτηση αντιγράφων υψηλής ανάλυσης για εκδόσεις ή αξιοποίηση τους για τη δημιουργία προϊόντων εμπνευσμένων από τις συλλογές σας
Διαφάνεια - Συνάδουν με το κίνημα για περισσότερη διαφάνεια και διαχειριστική υπευθυνότητα φορέων που διαχειρίζονται και χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους
Ανάπτυξη - Εξυπηρετούν αναπτυξιακούς στόχους για τη δημιουργία νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και δημιουργικής επανάχρησης ψηφιακού περιεχομένου σε νέες δραστηριότητες που τονώνουν τις δημιουργικές βιομηχανίες και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας
Συνεργασία - Σημαντικά για διακλαδική συνεργασία και διατομεακή μεταφορά γνώσης (knowledge transfer)
Χρηματοδότηση - Φορείς που επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στο άνοιγμα των δεδομένων τους έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να ελκύσουν χρηματοδότηση, καθώς το ψηφιακό τους αποτύπωμα είναι σημαντικότερο και ο σκοπός τους ευρύτερος και κοινωφελής.

 

Η προκαταρκτική διαδικασία (πριν την υπογραφή του πλαισίου συνεργασίας) θα απαιτήσει κάποιο χρόνο από μέρους σας για τη συμπλήρωση και υποβολή του ερωτηματολογίου, που μπορεί να ποικίλει από λίγες ώρες έως κάποιες μέρες, αν χρειαστεί να συγκεντρώσετε τώρα για πρώτη φορά τις σχετικές πληροφορίες.
Αφού υπογραφεί το σχετικό πλαίσιο συνεργασίας, θα χρειαστεί να υπάρξει συνεργασία με το ΕΚΤ για την αναλυτική καταγραφή των προδιαγραφών και των αναγκών σας, ώστε σύμφωνα με αυτές να αναπτυχθεί το αποθετήριο. Σε αυτές τις διαδικασίες θα πρέπει να συμμετέχει προσωπικό του φορέα σας που ασχολείται με την τεκμηρίωση  και, αν το κρίνετε εσείς σκόπιμο, διοικητικό προσωπικό με γενικές γνώσεις και πληροφορίες για το φορέα σας. Τα αρμόδια άτομα από την πλευρά του φορέα σας θα συνεργαστούν μαζί μας για το σχεδιασμό, την καταγραφή των απαιτήσεών σας και τα λοιπά διαδικαστικά θέματα.
Κατά την υλοποίηση του αποθετηρίου, προσωπικό του φορέα σας, θα χρειαστεί να διαθέσει μερικές ώρες/ημέρες για τον έλεγχο και τη δοκιμή της υποδομής. Μόλις το αποθετήριο περάσει στην παραγωγική φάση, θα πρέπει να διαθέσετε κάποιες ανθρωποημέρες για τις εργασίες απόθεσης και τεκμηρίωσης, ανάλογα βέβαια με το μέγεθος των συλλογών σας.
Μια μικρή ομάδα ατόμων (τεκμηριωτής/επιμελητής, τεχνικός υπεύθυνος) αρκεί για να διαχειριστεί το αποθετήριο σε τακτική φάση.

 

Μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πραγματοποιείται για τον ενδιαφερόμενο φορέα μία αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την Υπηρεσία Αποθετηρίων SaaS του ΕΚΤ και τις διαδικασίες υλοποίησής της. Στόχος της ενημέρωσης αυτής είναι:

  • η κατανόηση των αμοιβαίων διαχειριστικών υποχρεώσεων που εμπεριέχει η υλοποίηση αποθετηρίου SaaS
  • η παροχή διευκρινίσεων που χρειάζεται ο φορέας σχετικά με την πολιτική και τα πρότυπα τεκμηρίωσης, την ψηφιοποίηση, τυχόν νομικούς περιορισμούς στη ανοικτή διάθεση του υλικού και υπάρχουσες πολιτικές για τη διάθεση, διάχυση και αξιοποίηση ψηφιακού περιεχομένου.

Εφόσον ο φορέας πληροί τις προϋποθέσεις που σχετίζονται με τον τρόπο διαχείρισης, τεκμηρίωσης και διάθεσης των ψηφιακών του τεκμηρίων (μεταδεδομένα & ψηφιακά αρχεία) και υπάρξει αμοιβαία συμφωνία για συνεργασία, τα δύο μέρη θα προχωρήσουν στην υπογραφή πλαισίου συνεργασίας, προκειμένου να ξεκινήσει η παροχή της υπηρεσίας.

 

Μόλις υπογραφεί το Πλαίσιο Συνεργασίας, ξεκινά η παροχή της υπηρεσίας. Συνοπτικά τα βήματα υλοποίησης περιγράφονται στο παρακάτω διάγραμμα:

Ένα αποθετήριο είναι μία ψηφιακή πλατφόρμα, ένα σύστημα που χρησιμεύει στην ηλεκτρονική απόθεση, διαχείριση και διάθεση ψηφιακού περιεχομένου που χρήζει μακροχρόνιας διατήρησης. To περιεχόμενο αυτό μπορεί να είναι κείμενο, ήχος, στατική και κινούμενη εικόνα, βίντεο, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, εφαρμογών, λογισμικό, κ.ά.