Anonymous

 

EKT

Συχνές Ερωτήσεις

Ένα αποθετήριο SaaS είναι μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα που φέρει την υπογραφή σας και συνάδει επικοινωνιακά με τις λοιπές πλατφόρμες επικοινωνίας σας. Διαθέτει παραμετροποιήσιμη επιφάνεια διεπαφής, ώστε να εκφράζει την ταυτότητα του οργανισμού σας, με δικά σας εικαστικά, κείμενα και λογότυπα.
Στην αρχική σελίδα παρουσιάζεται το αποθετήριο με ένα σύντομο εισαγωγικό κείμενο και οπτικοποιούνται ορισμένες κύριες πύλες διόδου στο περιεχόμενο με σύγχρονους τρόπους προβολής, όπως δυναμικά χρονολόγια, χάρτες και νέφη θεματικών ετικετών.
Πρόσφατα παραδείγματα αποθετηρίων είναι το αποθετήριο του Ιστορικού Αρχείου Αιγαίου «Εργάνη» (www.ergani-repository.gr) και το αποθετήριο Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Ακρόπολη (repository.acropolis-education.gr).

 

  • Mακροχρόνια διαφύλαξη του ψηφιακού περιεχομένου, ανεξάρτητα των τεχνολογικών αλλαγών
  • Oργάνωση, τεκμηρίωση και διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου σύμφωνα με  τα διεθνή πρότυπα 
  • Yποστήριξη στη διαχείριση και εκκαθάριση των πνευματικών δικαιωμάτων
  • Eκπαίδευση και διαρκής υποστήριξη στη χρήση της υπηρεσίας
  • Yπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στο κοινό σας το οποίο μπορεί με εύχρηστο και μοντέρνο τρόπο να ανακαλύψει το περιεχόμενό σας, να διαμοιραστεί ό,τι του αρέσει στα κοινωνικά του δίκτυα και να λάβει εξατομικευμένες υπηρεσίες με εγγραφή στο αποθετήριο ως Μέλος.

 

Το Αποθετήριο SaaS που παρέχει το ΕΚΤ ως υπηρεσία λειτουργεί τόσο εσωστρεφώς, σαν λογισμικό τεκμηρίωσης, όσο και εξωστρεφώς, σαν ένας ιστότοπος, ηλεκτρονικός κατάλογος και πύλη αναζήτησης.
Δεν χρειάζεται τοπική εγκατάστασή του, γιατί το λογισμικό παρέχεται κεντρικά, από τις υποδομές του ΕΚΤ, και χρησιμοποιείται διαδικτυακά, από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. To λογισμικό και τα δεδομένα που καταχωρούνται φιλοξενούνται στο «νέφος». Το μοντέλο αυτό λέγεται SaaS (Software as a Service ή Λογισμικό ως Υπηρεσία).
 

 

Καταρχάς, η συνεργασία του κάθε φορέα με το ΕΚΤ ξεκινά με την υπογραφή του σχετικού Πλαισίου Συνεργασίας και διαρκεί τουλάχιστον όσο διαρκεί και η Πράξη στο πλαίσιο της οποίας αναπτύσσονται οι εν λόγω υπηρεσίες, δηλαδή έως τον Οκτώβριο του 2015, καθώς και 5 έτη μετά την ολοκλήρωσή της, όπως ορίζει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη χρηματοδότηση και υλοποίησή της. Η Πράξη αυτή είναι η  "Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου", η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Υπάρχουν, πράγματι, ορισμένες προϋποθέσεις για να μπορέσει ένας φορέας να λάβει υπηρεσίες αποθετηρίου:

  1. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτει ήδη ή να επίκειται να αποκτήσει στο άμεσο μέλλον ψηφιακό ή ψηφιοποιημένο μοναδικό περιεχόμενο, το οποίο επιθυμεί να διαθέσει ανοικτά.
  2. Είναι επιθυμητή και συμβάλλει στην άμεση διάθεση του αποθετηρίου, η ύπαρξη τεκμηριωμένου ψηφιακού περιεχομένου του φορέα (έστω ένα ποσοστό του). Εναλλακτικά, η τεκμηρίωση μπορεί να γίνει σταδιακά στην υποδομή του Αποθετηρίου που θα αναπτύξει το ΕΚΤ για τον φορέα.
  3. Άλλος σημαντικός παράγοντας είναι να διαθέτει ο ενδιαφερόμενος φορέας προσωπικό το οποίο θα εκπαιδευτεί από το ΕΚΤ και θα χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες Saas για να αποθέσει περιεχόμενο στο Αποθετήριο π.χ. τεκμηριωτές, βιβλιοθηκονόμους, αρχειονόμους, μουσειολόγους ή άλλο ειδικευμένο προσωπικό. Επίσης, από την πλευρά του φορέα χρειάζεται να οριστεί ο Υπεύθυνος του Αποθετηρίου ο οποίος θα επικοινωνεί με το ΕΚΤ για όλα τα σχετικά ζητήματα, όπως τα διαχειριστικά & τεχνικά θέματα που σχετίζονται με τις προδιαγραφές ανάπτυξης του αποθετηρίου.
  4. Τέλος, είναι απαραίτητη μια καλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.